ONDERNEMINGSGEGEVENS
HACRIBO BV
Oostrozebekestraat 75
8760 Meulebeke
KBO-nummer: 0473.891.223
info@hacribo.be
+32478722829

Artikel 1. Voorwaarden
1.1 Alleen deze algemene voorwaarden, naast de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van Hacribo BV.

1.2 Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden van de klant. Klanten wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het plaatsen van de bestelling, en verzaakt daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde consulteerbaar op de website van Hacribo BV https://www.hacribo.be/contact/.

1.4 Afwijkingen van de algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen.

1.5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2. Voorwerp
2.1 Hacribo BV is de referentie voor kwaliteitsvolle nieuwbouw- en renovatieprojecten, gevelreinigingen, vloeren en wandtegels. Hacribo BV staat in voor algemene bouwwerken en grondwerken.

2.2 De concreet uit te voeren werken en te leveren goederen zullen nader omschreven worden in de offerte.

Artikel 3. Offertes
3.1 De offertes van Hacribo BV zijn, tenzij anders vermeld, 30 dagen geldig. Tenzij anders tussen de partijen overeengekomen, zijn offertes vrijblijvend onder voorbehoud. Opdrachten worden slechts als definitief beschouwd nadat ze uitdrukkelijk door Hacribo BV aanvaard zijn.

3.2 De prijzen vermeld in de offerte zijn een indicatie op basis van vermoedelijke diensten. Het gaat in de offertes telkens om een eerste inschatting naar best vermogen.

3.3 Wanneer in de offerte gewerkt wordt met een meetstaat, zal Hacribo BV aangeven in de offerte wat de prijs per eenheid zal zijn. De totale prijs wordt dan op het einde van de uitvoering van de werken berekend door de uiteindelijk uitgevoerde hoeveelheden te vermenigvuldigen met de overeengekomen eenheidsprijs. De vermoede totale prijs die per hypothese wordt opgegeven in de offerte, heeft enkel een indicatieve waarde, en de hoeveelheden die dan worden opgegeven, zijn slechts vermoedelijk. Hacribo BV zal in dit kader nooit verantwoordelijk zijn voor verkeerde ramingen door de architect of derden.

3.4 Alle vermeldingen opgenomen in de offertes zijn aanvullend op de hier vermelde algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden in de offerte en de algemene voorwaarden, zijn steeds de algemene voorwaarden van toepassing.

3.5 Door het ondertekenen van de offerte, bevestigt de klant dat hij zich heeft geïnformeerd over het verkrijgen van een vergunning. Indien voor de werkzaamheden een stedenbouwkundige vergunning vereist is, dient de klant hiervoor zelf de nodige stappen te zetten. De klant zal Hacribo BV schriftelijk in kennis stellen voor aanvang van de werken van het verkrijgen van de vereiste vergunning.

Artikel 4. Prijsopgave
4.1 De tussen partijen gehanteerde prijs wordt uiteengezet in de offerte. Vanaf de ondertekening van de offerte verklaart de klant zich akkoord met de in de offerte opgegeven prijzen.

4.2 De prijzen vermeld op de offerte zijn een indicatie, zonder rekening te houden met eventuele evoluties op de markt. De prijs vermeld in de offerte kan wijzigingen ondergaan door elementen onafhankelijk van de wil van Hacribo BV. Hacribo BV heeft te allen tijde het recht om de prijzen aan te passen indien dit nodig zou zijn om eigen kosten te compenseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) een prijsstijging van de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de goederen te produceren alsook een stijging van de prijs van onze eigen leveranciers m.b.t. goederen die wij aan de klant moeten leveren; (ii) veranderingen in het type, het ontwerp, de kwaliteit, de verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de goederen in de offerte of de orderbevestiging; (iii) volumetekorten en (iv) onverwachte gebeurtenissen waarover Hacribo BV redelijkerwijze geen controle heeft en die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken.

4.3 Alle werken die niet zijn opgenomen in de offerte zijn meerwerken en worden aangerekend in regie aan een uurtarief van 45 EUR per uur excl. BTW, vermeerderd met de eventuele materiaalkost en km vergoeding .

4.4 De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

4.5 De opdracht met betrekking tot staalbouw, zal maar worden uitgevoerd vanaf de ontvangst van een voorschot door de klant. Dit voorschot zal gelijk zijn aan de prijs van het staal, zoals voorzien in de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte.

Artikel 5. Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de klant schriftelijk, inclusief per mail, te worden bevestigd. Indien de klant dit nalaat en de opdracht door Hacribo BV wordt bevestigd en daarentegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden.

Artikel 6. Uitvoering van de werken
6.1 De werken worden door Hacribo BV uitgevoerd volgens de regels van de kunst.

6.2 Om de goede uitvoering mogelijk te maken op de werf moet de klant ervoor zorgen dat de werf toegankelijk is en er voorzieningen aanwezig zijn. Indien de werf niet toegankelijk is om de werken uit te voeren, zal het uurtarief worden aangerekend voor wachturen. Indien de werken niet kunnen worden aangevat, zal een dag van 8 uren worden aangerekend aan de klant en dit voor alle aanwezige werknemers.

Artikel 7. Facturatie
7.1 De tussen de partijen gehanteerde prijzen worden uiteengezet in de offerte.

7.2 Bij de afwerking van een verdieping zal een vorderingsstaat opgemaakt worden. Dit hangt samen met de wijze van tussentijdse afrekening tussen Hacribo BV en de klant. Wanneer de klant niet akkoord zou gaan met deze vorderingsstaat, moeten klachten hieromtrent binnen 3 dagen schriftelijk worden meegedeeld aan Hacribo BV. Bij gebrek aan protest kan Hacribo BV overgaan tot facturatie.

7.2 Facturatie zal elektronisch worden doorgestuurd naar de klant. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen, te Meulebeke en via overschrijving op de bankrekening van de maatschappelijke zetel van Hacribo BV, zijnde BE79 3630 6964 5333

7.3 Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlinterest op van 10% per jaar op het factuurbedrag incl. BTW, zelfs indien een termijn van respijt wordt toegekend. In hetzelfde geval wordt het schuldsaldo bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de factuur ter dekking van de buitengerechtelijke inningskost, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning of eventuele gerechtskosten die aan Hacribo BV toekomen.

7.4 Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.

7.5 Laattijdige betaling van één factuur zal tot gevolg hebben dat niet alleen alle diensten worden opgeschort, maar ook alle openstaande facturen worden onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar.

Artikel 8. Annulering
8.1 In geval van annulering van de opdracht door de klant zal Hacribo BV de keuze hebben om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, dan wel om een schadevergoeding te vorderen. In dit laatste geval zal de klant gehouden zijn om alle reeds gedane uitgaven te vergoeden.

8.2 In geval van gedeeltelijke annulering wordt de schadevergoeding berekend op het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde gedeelte.

8.3 Daarenboven is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van het totaalbedrag van de bestelling verminderd met de reeds betaalde bedragen.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering voor de verplichting van Hacribo BV en die haar dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten. Voorbeelden hiervan zijn brand, ontploffingen, terroristische aanslagen, aardbevingen, zeebevingen, storm of andere weersomstandigheden, oorlog of burgeroorlog, revoluties, stakingen, blokkades, rellen, pandemieën, epidemieën, machinebreuk, een handeling gesteld door de overheid of enige andere autoriteit, lock-out en de gevolgen die daaraan verbonden zijn.

9.2 In geval van een overmachtssituatie waardoor Hacribo BV niet meer aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de klant kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Hacribo BV alsnog in staat is om aan de verplichtingen te voldoen, zonder dat Hacribo BV in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat Hacribo BV tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

9.3 Indien Hacribo BV gedurende meer dan 15 dagen de overeenkomst niet kan uitvoeren, zullen de partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Indien niet tot een vergelijk kan gekomen worden zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn- of vergoeding. De beëindiging zal aan de andere partij ter kennis gebracht worden met een aangetekende brief. Teneinde zich geldig op de beëindiging wegens overmacht te kunnen beroepen, dient de aangetekende brief verzonden te worden binnen de twee werkdagen nadat er zekerheid bestaat omtrent het bestaan van de overmacht.

Artikel 10. Oplevering
10.1 Ten laatste één week, behoudens andersluidende afspraak, na het beëindigen van de bouwwerken, voorwerp van onderhavige overeenkomst vindt de voorlopige oplevering plaats. Hacribo BV zal de bouwheer per e-mail in kennis stellen van het einde van de werken, en zal vervolgens de datum vaststellen waarop de oplevering zal gebeuren. De oplevering gebeurt in de aanwezigheid van een verantwoordelijke van de Hacribo BV of haar aangestelde, de klant en in voorkomend geval de architect. Er wordt een rondgang gedaan in de gerealiseerde werken.

De gebreken worden nauwgezet genoteerd in een PV van voorlopige oplevering. De gebreken worden binnen een redelijke termijn door Hacribo BV opgelost.

10.2 De definitieve oplevering vindt plaats nadat de gebreken opgesomd in het PV van voorlopige oplevering werden gerealiseerd en uiterlijk één jaar na de voorlopige oplevering. Hacribo BV zal de klant per aangetekende brief uitnodigen om tot definitieve oplevering over te gaan. Indien de klant niet op de uitnodiging ingaat wordt de definitieve oplevering geachte te hebben plaats gevonden. De definitieve oplevering houdt een aanvaarding in van de werken. Indien de klant niet akkoord gaat met de definitieve oplevering stuurt deze een aangetekende brief aan de Hacribo BV waarin de motieven voor de weigering worden opgenomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en garantie
11.1 Hacribo BV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de aannemingswerken volgens de regels van het goed vakmanschap, en in het bijzonder voor wat betreft de artikelen 1792 en 2270 Oud Burgerlijk Wetboek

11.2 Aangaande de zichtbare gebreken kan Hacribo BV enkel worden aangesproken aangaande de gebreken die werden genoteerd op het ogenblik van de voorlopige oplevering. De zichtbare gebreken in de uitvoering van de werken moeten binnen 8 kalenderdagen na de uitvoering ter kennis worden gebracht per e-mail aan Hacribo BV. Lichte verborgen gebreken dienen binnen 1 maand nadat de klant daarvan kennis heeft genomen of kennis on nemen, ter kennis gebracht aan Hacribo BV en dit binnen een termijn van twee jaar vanaf de voorlopige oplevering.

11.3 Uitgezonderd de aansprakelijkheid krachtens de artikelen 1792 en 2270 Oud Burgerlijk Wetboek en andere bepalingen van dwingend recht, is de aansprakelijkheid van Hacribo BV in elk geval beperkt tot het bedrag gedekt door diens aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringspolis kan door de klant opgevraagd worden.

11.4 Hacribo BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (niet limitatieve lijst): de gebreken aan grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, waarvan het gebruik door de klant wordt opgelegd en waaromtrent Hacribo BV haar voorbehoud heeft geformuleerd aangaande de kwaliteit ervan; voor de gebreken en schade aangebracht door de klant of opeenvolgende aannemers werkzaam in het gebouw na oplevering; voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan verweten worden aan een fout van Hacribo BV.

11.5 Hacribo BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van derden, ze is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten.

11.6 In geval er sprake is van schade, kan deze geen aanleiding tot een opschorting van betaling of niet-betaling van de facturen. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten.

11.7 De schade waarvoor Hacribo BV aansprakelijk zou kunnen zijn, kan nooit hoger zijn dan de waarde van de overeenkomst.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
Hacribo BV blijft, in afwijking van artikel 1583 Oud Burgerlijk Wetboek, eigenaar van alle geleverde of nog te leveren zaken die zij aan klanten bezorgt, totdat de prijs van deze zaken volledig is betaald. Dit doet echter geen afbreuk aan de risico-overdracht.

Artikel 13. Leverings- en uitvoeringstermijnen
13.1 De klant is er zich van bewust dat de uitvoeringstermijn steeds benaderend is en Hacribo BV niet verbindt. Laattijdige uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch verlenen zij de klant het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

13.2 Indien de klant een consument is, zal deze bij het overschrijden van de (redelijke) leverings- en uitvoeringstermijn de overeenkomst kunnen verbreken. De klant stelt Hacribo BV onmiddellijk schriftelijk in kennis van deze beslissing, dit kan via e-mail gebeuren. De klant biedt aan Hacribo BV een laatste termijn van 14 dagen om aan haar verplichtingen te voldoen. Indien Hacribo BV na deze ingebrekestelling niet aan haar verplichtingen kan voldoen zal de consument het recht hebben om de overeenkomst te verbreken, onverminderd het recht op een schadevergoeding, indien deze zich zou voordoen.

Artikel 14. Veiligheidscoördinator
Volgens het KB van 25 januari 2013 moet in bepaalde gevallen een veiligheidscoördinator worden aangesteld. De klant zal de kosten die gepaard gaan met de aanstelling van deze coördinator moeten dragen. Wanneer bijkomende veiligheidseisen vereist zijn die niet opgenomen zijn in de offerte, zullen ook deze kosten ten laste van de klant vallen. De klant is hiervan op de hoogte en stemt hiermee in.

Artikel 15. GDPR en privacy
15.1 Hacribo BV hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. De klanten worden over de bescherming van hun persoonsgegevens geïnformeerd in de privacy policy van Hacribo BV.

15.2 Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals voortvloeiend uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit noodzakelijk voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst. Indien Hacribo BV persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk toestemming vragen.

Artikel 16. Betwistingen
16.1 Klanten moeten hun klachten met betrekking tot de geleverde diensten en/of facturen per aangetekend schrijven, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan Hacribo BV binnen 8 dagen na factuurdatum.

16.2 Klachten schorsen de betalingsverplichting van de klanten niet. De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat Hacribo BV de nodige stappen kan ondernemen om de klachten te verhelpen voor zover deze gegrond zijn. Bij gebrek aan klachten wordt de klant geacht de geleverde diensten, goederen en overgemaakte facturen te aanvaarden.

16.3 Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van Hacribo BV gevestigd is. Hacribo BV behoudt zich het recht voor om derhalve afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule als zij dit nuttig zou achten.

16.4 Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.